Thứ 6, ngày 22 tháng 2 năm 2019

  • Những 8X, 9X... khác người

    Những 8X, 9X... khác người

    TT - Người 8X, kẻ 9X... nhưng họ lại gặp nhau ở điểm chung: quyết liệt chinh phục những thử thách lớn do chính bản thân đề ra, từ chối chọn con đường của số đông hay hướng đi đã được dọn sẵn.