Tag: LDIF

WB tài trợ dự án mở rộng xa lộ Hà Nội

TT - Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) vừa ký kết tiếp vốn lần hai cho dự án mở rộng xa lộ Hà Nội với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội.