Tag: Lan Hữu

Chúng ta làm gì khi hàng loạt ước mơ tử tế bị từ bỏ?

TT - Trong nghề đọc sách, có một lần Lưu Trọng Lư nhắc đến khái niệm “hưởng thú gấp sách lại”. Ấy là vào khoảng năm 1940, khi ông viết lời tựa cho tiểu thuyết Lan Hữu của 
Nhượng Tống.