Tag: kiểm tra 15 phút

Trò đu trend 'mệt muốn xỉu' bị cô giáo cho làm bài kiểm tra 15 phút

Thấy trò đu trend 'mệt muốn xỉu', cô giáo cao tay liền cho làm bài kiểm tra 15 phút khiến cả lớp hú hồn.