Tag: không thực chất

Học giỏi sao làm việc lại khó?

Tại hội thảo Giáo dục 2023, đại diện một doanh nghiệp cho rằng cần điều chỉnh cách xếp loại sinh viên, không nên để tình trạng tốt nghiệp loại giỏi nhưng không thực chất.