Tag: ISDS

Nam giới có hành vi bạo lực sẽ được tư vấn pháp luật miễn phí

Tại sao nam giới gây ra bạo lực lại được hỗ trợ, tư vấn pháp luật miễn phí? Theo chuyên gia, dịch vụ này nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực đang xảy ra hiện nay.