Tag: Insee Ecocycle

Doanh nghiệp được gì khi phát triển kinh tế tuần hoàn?

Phát triển kinh tế tuần hoàn không chỉ là xu thế tất yếu trong tương lai mà còn đem lại nhiều lợi ích trước mắt cho doanh nghiệp như tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành, tăng giá trị công trình…

Kinh tế tuần hoàn: Trọng tâm là quản lý chất thải hiệu quả

Sự phát triển kinh tế cùng với sự gia tăng nhanh chóng của dân số đã và đang dẫn đến nhiều tác động lên tài nguyên thiên nhiên và môi trường.