Tag: Hội nghị trung ương Đảng

Hội nghị trung ương Đảng đề cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

TT - Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khai mạc sáng 11-1 và dự kiến kéo dài trong 3 ngày.