Tag: hoàn thành đề án tái cơ cấu

Sacombank giữ vững đà tăng trưởng, sẵn sàng nội lực hoàn thành đề án tái cơ cấu

Sacombank vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4-2023. Theo đó, Sacombank đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu được Đại hội đồng cổ đông giao phó.