Tag: Hệ giá trị Việt Nam

Hộ chiếu văn hóa Việt Nam: Những người trẻ 'sửa sai' với truyền thống

TTO - 'Hộ chiếu văn hóa' để đất nước bước vào một tương lai xán lạn mà vẫn giàu bản sắc, hẳn không thể thiếu tình yêu đặc biệt của những người trẻ với văn hóa truyền thống, cùng nỗ lực 'sửa sai' để làm sống dậy những xưa cũ tinh tế của cha ông.

Thực hiện các hệ giá trị, hướng tới phát triển toàn diện con người

TTO - Dân tộc Việt Nam với hàng ngàn năm lịch sử xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tiếp thu tinh hoa nhân loại đã hình thành nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc và hun đúc nên nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp.

Làm rõ nội hàm và triển khai hiệu quả các hệ giá trị Việt Nam vào cuộc sống

TTO - Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội và kết nối trực tuyến tới Huế, TP.HCM từ ngày 29-11-2022.