Thứ 5, ngày 26 tháng 11 năm 2020

  • Nhà văn Nguyên Ngọc: Văn chương cần đẹp

    Nhà văn Nguyên Ngọc: Văn chương cần đẹp

    TT - Người đặt bài báo này đề nghị tôi viết về “một cuốn sách đã thay đổi đời tôi”. Thú thật là theo chỗ tôi được biết, ở đời không nhiều người có được một quyển sách như vậy. Riêng tôi, quyển sách đó tôi không có. Tôi có một cái khác.