Tag: giải pháp tài chính hiện đại

Sacombank tiếp nguồn vốn mới cho bình thường mới

Trạng thái "bình thường mới" đang được thiết lập và sự đồng hành tiếp thêm nguồn vốn, cùng các giải pháp tài chính hiện đại từ ngân hàng trong thời điểm này là điều rất cần thiết.