Thứ 7, ngày 27 tháng 11 năm 2021

  • Giáo dục đại học: Không thể phó mặc cho thị trường

    Giáo dục đại học: Không thể phó mặc cho thị trường

    Đằng sau câu chuyện chuyển “phí” thành “giá”, thực chất là chấm dứt bao cấp của nhà nước, điều chỉnh học phí theo hướng tính đúng, tính đủ, có tích lũy cho các trường ĐH công, là vấn đề thị trường hóa, thương mại hóa giáo dục đại học (GDĐH). Đây là một chủ đề đã được thảo luận nhiều trong những năm gần đây trên thế giới.