Tag: Europol cảnh báo về tình trạng làm giả giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2

Europol cảnh báo về tình trạng làm giả giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2

Europol cảnh báo về hiện tượng các băng nhóm tội phạm có tổ chức làm giả và bán giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 tại các sân bay.