Tag: dự án vùng đệm

Rà soát kết quả thẩm định ĐTM dự án vùng đệm vịnh Hạ Long

Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh rà soát kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án vùng đệm vịnh Hạ Long.