Tag: Doanh nghiệp Israel thiếu người, lao động không muốn đi làm

Doanh nghiệp Israel thiếu người, lao động không muốn đi làm

Các doanh nghiệp Israel đang gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân viên cho nhiều vị trí việc làm, do nhiều lao động dù thất nghiệp nhưng vẫn muốn ở nhà nhận trợ cấp.