Tag: diện tích nhà ở tối thiểu

Quy định 15m2 chỗ ở/người mới được đăng ký thường trú: 
Tính kỹ, tránh gây khó cho dân

Dự thảo nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ đang được UBND TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến.

Dự thảo quy định 15m2 mới được đăng ký thường trú: Có giúp cuộc sống... 'đáng sống hơn'?

Luật cư trú 2020 quy định đăng ký thường trú phải bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8m2 sàn/người.