Tag: Diễn đàn bộ trưởng ACMECS

Du lịch gắn với bảo vệ môi trường

TTO - VN cần có những cơ chế, chính sách riêng để phát triển du lịch một cách có trách nhiệm, hướng đến phát triển bền vững.