Tag: dịch giả Việt Nam

Dịch văn học Việt, chúng ta đã bỏ lỡ những gì?

TTO - Văn học Việt dường như đang bỏ lỡ nhiều cơ hội để giới thiệu ra thế giới, và qua đó cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội giới thiệu văn hóa, kinh tế, lịch sử, địa lý, nghệ thuật...

​Sự kiến tạo xã hội về thực tại

TT - Sự kiến tạo xã hội về thực tại - Khảo luận về xã hội học nhận thức của hai nhà xã hội học Peter L. Berger và Thomas Luckmann đến với độc giả Việt Nam.