Tag: di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Cỏ dại mọc ngập di tích quốc gia đặc biệt Hiền Lương - Bến Hải

Tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nhiều khu vực bị giảm bớt việc cắt cỏ, khiến cỏ dại mọc quá đầu gối, có nơi cao ngang đầu người.