Tag: Đi mua sắm

Khách hàng bị biến thành... con ve chó khi đi mua sắm

Tự dưng đi mua sắm thành... con ve chó vậy nè!