Tag: Đậu Anh Tuấn

Mỗi luật trung bình có gần 28 thông tư, đang ‘làm khó’ doanh nghiệp

TTO - Thông tư chiếm 68% tổng số văn vản quy phạm pháp luật được ban hành, trung bình mỗi luật hiện có 25,8 thông tư, và 1,9 thông tư liên tịch hướng dẫn. Nhiều điều kiện kinh doanh đang được cài vào thông tư để “làm khó” doanh nghiệp.

Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp 2020 vừa thông qua: Giải quyết nhiều vấn đề nóng

TTO - Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp 2020 vừa được Quốc hội thông qua kỳ vọng sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp sẽ hiệu quả, bền vững hơn.

Chi phí không chính thức vẫn đè doanh nghiệp

TTO - Có 7,1% doanh nghiệp phải chi hơn 10% doanh thu cho các loại chi phí không chính thức, 61,6% doanh nghiệp đạt được kết quả sau khi trả chi phí không chính thức, 58,2% doanh nghiệp cho rằng có hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục.

Động lực mới từ kinh tế tư nhân

TT - “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới”, thông điệp này đã được nêu lên trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII.

Tái xuất hiện nhiều giấy phép con

TT - Ngày 10-9, tại hội thảo góp ý sửa đổi Luật doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch - đầu tư tổ chức, nhiều chuyên gia cho biết sự xuất hiện trở lại giấy phép con thời gian gần đây đã gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp.