Thứ 5, ngày 17 tháng 6 năm 2021

  • Đạo văn xâm hại đạo đức

    Đạo văn xâm hại đạo đức

    TTCT -Các cảnh báo về hình thức xử lý “đạo văn” (plagiarism) luôn chiếm một phần quan trọng và cố định trong các đề cương giảng dạy khi bắt đầu bất cứ một khóa học nào ở các nước có nền giáo dục tiên tiến, đặc biệt là ở đại học và sau đại học.