Tag: Đặng Văn Dũng

Ông Đặng Văn Dũng làm phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

Ban Bí thư bổ nhiệm ông Đặng Văn Dũng, trợ lý Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, giữ chức phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.