Tag: Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến kỹ năng lao động của giới trẻ trong tương lai

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến kỹ năng lao động của giới trẻ trong tương lai

OECD ước tính việc gián đoạn học tập vì đại dịch COVID-19 sẽ dẫn tới những 'tổn thất kỹ năng' làm suy giảm 1,5% sản lượng kinh tế toàn cầu trong phần còn lại của thế kỷ 21.