Tag: Đại biểu Trịnh Xuân An

Lòng vòng giữa các cơ quan, giải quyết được thì doanh nghiệp đã 'gần đất xa trời'

Đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị bớt các khâu xin ý kiến, trao đổi lòng vòng giữa các cơ quan, bộ ngành, để tránh đến khi giải quyết được thì doanh nghiệp "đã gần đất xa trời".