Thứ 3, ngày 25 tháng 1 năm 2022

  • Về bản Lô Lô Chải

    Về bản Lô Lô Chải

    TTO - Bao đời nay người Lô Lô - một dân tộc ít người - (ở bản Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang) chỉ biết sống dựa vào những nương lúa, nương ngô trên núi đá tai mèo lởm chởm thì những năm gần đây đã biết làm homestay.