Tag: Cục Du lịch

Tổng cục Du lịch thành Cục Du lịch quốc gia Việt Nam từ ngày 1-7

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ có cục trưởng và các phó cục trưởng, kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Cục Du lịch.