Tag: cụ ông Nguyễn Huy Kỳ

Đi học lại, đừng ngần ngại!

Hầu hết người có tuổi, nhất là những người đã đạt được một vị trí nào đó hay công việc ổn định... đều ngần ngại mỗi khi nghe nhắc đến chuyện đi học lại.