Tag: Cử nhân Tài năng ISB Bbus

Viện ISB tuyển sinh Cử nhân Tài năng ISB BBus, lộ trình 4 năm 2 bằng

Năm 2022, Cử nhân Tài năng ISB BBus mang đến cơ hội chuyển tiếp cho sinh viên lên học thạc sĩ ngay khi đang học đại học với lộ trình 4 năm 2 bằng.