Tag: Cty dịch vụ tang lễ Hoàng Long

Giải pháp hỏa táng 'xanh'

Hiện nay, hình thức hỏa táng để đưa người đã khuất vào cõi vĩnh hằng được xem là giải pháp có ý nghĩa không chỉ tiết kiệm quỹ đất mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường.