Tag: Co.opmart trợ giá

5.000 sản phẩm thiết yếu được Co.opmart trợ giá

Chương trình trợ giá áp dụng với gần 5.000 sản phẩm thiết yếu đang diễn ra tại 800 điểm bán trên toàn quốc thuộc hệ thống Saigon Co.op.