Tag: cổ tức cho cổ đông

Masan Group chi hơn 1.100 tỉ tạm ứng cổ tức cho cổ đông

Dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2021, Masan Group quyết định chi hơn 1.100 tỉ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.