Tag: Cơ chế tiền lương

Bộ Tài chính thông tin về chính sách thuế đối với cơ quan báo chí

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi bổ sung quy định tại nghị định số 60 nên rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các cơ quan báo chí về cơ chế tiền lương theo cơ chế doanh nghiệp.