Tag: Chương trình OJT

​Để trở thành lựa chọn hàng đầu của nhà tuyển dụng

Tích lũy kiến thức, trang bị kỹ năng và được đào tạo ở môi trường như thế nào để sinh viên vừa tốt nghiệp sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của nhà tuyển dụng.