Tag: Chốngg tham nhũng

​Chống tham nhũng: siết trách nhiệm người đứng đầu

TT - Chính phủ đã có quy định về việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.