Thứ 2, ngày 27 tháng 6 năm 2022

  • Đạn đã lên nòng

    Đạn đã lên nòng

    TTO - Sài Gòn, 0g ngày 23-9-1945. Đội quân Pháp từng bại trận trong Thế chiến thứ hai được sự yểm trợ toàn diện của liên quân Anh - Ấn bắt đầu tái chiếm Sài Gòn, nhằm tiếp tục đặt ách xâm lược Đông Dương.