Tag: chiến mã

​Xem ngựa... nhảy đầm

TT - Bầy ngựa diễu hành hàng một thứ tự vô cùng, chân nhún nhảy khiêu vũ theo tiếng nhạc, đúng nhịp đúng phách.