Tag: chây ỳ nộp thuế

​Cán bộ được làm gì khi dân chây ỳ nộp thuế?

TTO - Câu chuyện một quán ăn không nộp thuế ba tháng, cán bộ thuế phải xuống tận quán làm việc và nói khách thông cảm hôm khác vào ăn tạo nhiều dư luận trái chiều.