Tag: Cán bộ đi học Luật

Đà Nẵng sẽ chi tiền cho cán bộ đi học luật

Nhiều cán bộ thiếu kiến thức, kỹ năng áp dụng pháp luật trong quá trình xử lý công việc. Đà Nẵng thống nhất sẽ chi tiền hỗ trợ cho cán bộ, viên chức, công chức đi học luật.