Tag: cấm ChatGPT

ChatGPT - cuộc vui chưa tày gang?

Một khảo sát đầu tháng 1-2023 với 1.000 sinh viên đại học cho thấy 30% đã sử dụng ChatGPT trong các bài tập viết...