Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021

  • Cần tới sự cả quyết và minh bạch

    Cần tới sự cả quyết và minh bạch

    TTCT - Người dân trông chờ Hội nghị Trung ương 6 sẽ giải quyết dứt điểm được nhiều vấn đề nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Vì vấn đề tinh giản bộ máy tổ chức này đã “ứ đọng” từ rất lâu.