Tag: bỏ rơi gia đình

Chuyến xe thiếu có một người…

Nhiều khi nhìn mẹ, tôi cứ xót xa mãi cho gia đình, cho bố. Ví như ngày ấy, khi cánh cửa xe chưa khép lại, bố trèo lên xe.