Tag: Basel III

Nam A Bank triển khai và áp dụng Basel III

Ngày 24-2-2022, tại TP.HCM đã diễn ra lễ ký kết giữa Nam A Bank và Công ty TNHH Thuế và Tư Vấn KPMG về triển khai và áp dụng Basel III tại Nam A Bank.