Tag: bảo vệ chặn xe

Đuổi 3 bảo vệ chặn xe cấp cứu chỉ là thí chốt

TTO - Mang danh nghĩa là người sử dụng dịch vụ công nhưng người bệnh lại trở thành một thứ “tài nguyên” hay “chùm khế ngọt” được các nhà cung ứng dịch vụ tận lực khai thác kiểu bóc lột.