Tag: ANZBC

Chủ tịch ANZBC: Hãy làm ăn ở Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng kinh doanh ASEAN - New Zealand (ANZBC) Kathleen Morrison kêu gọi doanh nghiệp New Zealand đến Việt Nam làm ăn.