TTO - Bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021, gồm Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, sau khi tiến hành kiện toàn tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV.