TTO - Bộ máy lãnh đạo của Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 được kiện toàn tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV sau khi bầu mới Chủ tịch Quốc hội, 3 phó chủ tịch, một số chủ nhiệm ủy ban, tổng thư ký Quốc hội và tổng Kiểm toán Nhà nước.