TTO - Nội các Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Quốc hội khóa XV bầu và phê chuẩn gồm Thủ tướng, 4 phó thủ tướng và 22 bộ trưởng, trưởng ngành.