TTO - Tuổi Trẻ Online giới thiệu 18 ủy viên Bộ Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa họp Hội nghị lần thứ nhất bầu ra.